สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
ITA
แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การ ดำเนินการป้องกันการ
ทุจริต
รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  Q&A
  Facebook อบต.
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ
สายตรงสำนักงาน
ช่องทางการร้องเรียนงาน
บริหารทรัพย์ยากรบุคคล
 
 
 
                      
   
" บ้านเมืองน่าอยู่คู่เมืองหลวง ปวงประชามีคุณภาพ สภาพเศรษฐกิจยืนยง มั่นคงรวมใจพัฒนา "

                 รายละเอียดวิสัยทัศน์

บ้านเมืองน่าอยู่คูเมืองหลวง
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ มีภูมิทัศน์สวยงามริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
มีสาธารณูปโภคครบครัน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นศูนย์ราชการ ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร และสนามบินสุวรรณภูมิ

ปวงประชามีคุณภาพ
ประชาชนมีการศึกษาดี มีความรู้ความสามารถสูง มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์และมีคุณธรรมประจำใจ

สภาพเศรษฐกิจยืนยง
ประชาชนมีอาชีพหลักและอาชีพเสริม รู้จักใช้เทคโนโลยี มีฐานะของครัวเรือนมั่นคง

มั่นคงรวมใจพัฒนา
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เป็นชุมชนเมืองที่เข้มแข็ง ประชาชนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับปรุง แก้ไขปัญหา ทำให้ท้องถิ่นเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป