Username :
Password :
 
 
 
                      
   
" บ้านเมืองน่าอยู่คู่เมืองหลวง ปวงประชามีคุณภาพ สภาพเศรษฐกิจยืนยง มั่นคงรวมใจพัฒนา "

                 รายละเอียดวิสัยทัศน์

บ้านเมืองน่าอยู่คูเมืองหลวง
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ มีภูมิทัศน์สวยงามริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
มีสาธารณูปโภคครบครัน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นศูนย์ราชการ ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร และสนามบินสุวรรณภูมิ

ปวงประชามีคุณภาพ
ประชาชนมีการศึกษาดี มีความรู้ความสามารถสูง มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์และมีคุณธรรมประจำใจ

สภาพเศรษฐกิจยืนยง
ประชาชนมีอาชีพหลักและอาชีพเสริม รู้จักใช้เทคโนโลยี มีฐานะของครัวเรือนมั่นคง

มั่นคงรวมใจพัฒนา
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เป็นชุมชนเมืองที่เข้มแข็ง ประชาชนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับปรุง แก้ไขปัญหา ทำให้ท้องถิ่นเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป