Username :
Password :
 
 
 
 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๕๑, ๒๕๒, ๒๕๓, ๒๕๕ และ ๒๕๘ แห่งประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลของเทศบาลลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๑๕๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และมติคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงประกาศกำหนดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๘) เลขที่ตำแหน่ง ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ ระดับ ๘ จำนวน ๑ ราย เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ เทศบาลตำบล บ้านโพธิ์ โดยแบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างแนบท้ายประกาศ และกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ ของส่วนราชการ ดังนี้

       ๑. สำนักปลัดเทศบาล
       ๒. กองคลัง
       ๓. กองช่าง
       ๔. กองการศึกษา

    อ่านเพิ่มเติม...ดาวน์โหลดเอกสารอำนาจหน้าที่