Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
นางสาวดวงนภา เสบทับ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวดวงนภา เสบทับ
นักบริหารงานการศึกษา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาฯ
นางสาวพรทิพย์ คุณธรรม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
น.ส.วิลาวัลย์ กิตติรัตนโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ
นางจรินทร์พร วิไลพันธุ์
ครู คศ.๑
น.สเตือนใจ ลาภวัฒน์
ครู คศ.๑