Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
นายชูศักดิ์ คนใหญ่
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวดวงนภา เสมทับ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
นายชูศักดิ์ คนใหญ่
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาฯ
น.ส.วิลาวัลย์ กิตติรัตนโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ
นางจรินทร์พร วิไลพันธุ์
ครู คศ.๑
น.สเตือนใจ ลาภวัฒน์
ครู คศ.๑