สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
ITA
แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การ ดำเนินการป้องกันการ
ทุจริต
รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  Q&A
  Facebook อบต.
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ
สายตรงสำนักงาน
ช่องทางการร้องเรียนงาน
บริหารทรัพย์ยากรบุคคล
 
 
 
 
 
 
นายธรรมศักดิ์ พัฒนะมนตรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพิเชฐ สระอุบล
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
น.ส.พรทิพย์ ทิมโพธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสุดธิพร นันทพานิช
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
นายมณฑป พงษ์ศิริ
พนักงานผลิตน้ำประปา
ว่าง
พนง.ขับเครื่องตักรกลขนาดเบา
น.ส.ลภัสรดา อินทร์ศรี
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นายบุญธรรม พรบุญ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพิมล แช่มเจริญ
คนงานทั่วไป
นายกิตติศักดิ์ มูลสิติ
คนงานทั่วไป
นายคมสัน มั่นคง
คนงานทั่วไป
ว่าง
คนงานทั่วไป
นางสาวรุ่งนภา พุ่มประเสริฐ
คนงานทั่วไป