Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
นายอภิเชษฐ์ โสทธิน
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น )
๐๘๑-๘๖๕๐๐๔๓
นางลดาวัลย์ สงกรานต์
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
๐๘๑-๗๒๑๐๗๘๑
น.ส.จิตติมา พิมพ์พิทยานันท์
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)
๐๘๗-๕๘๓๘๐๗๖
นางพรทิพย์ แซ่ตั้น
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)
๐๘๙-๔๐๗๑๗๑๒
นายธรรมศักดิ์ พัฒนะมนตรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
๐๘๙-๗๔๗๗๗๑๗
นายชูศักดิ์ คนใหญ่
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
(นักบริหารงานศึกษา)
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
๐๘๔-๖๔๕๔๕๙๑