Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
น.ส.จิตติมา พิมพ์พิทยานันท์
หัวหน้าสำนักปลัด
จ.ส.อ.ชเนศ นราพจน์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางมัฑณา ชัยชนะ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางอัจฉรา ประทุมวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ส.อ.ชัยวัฒน์ ศิริวัน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ว่าง
นิติกร
น.ส.นพวรรณ โภคทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ธัญญ์สรัณ อำสันเทียะ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาววราภรณ์ โตศิริ
ผช.จพง.ธุรการ
น.ส.สิริกาญ ช่อผกา
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
น.ส.เยาวภา รุ่งเรือง
ผช.จนท.ธุรการ
นายวิโรจน์ สินกังวาน
ผช.จนท.ป้องกันฯ
นายประยูร วิญญูวิญ
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายประเสริฐ เคลือบสำราญ
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางอังกาบ สมใจ
ภารโรง
นายปฐม เซ็ทเจริญ
พนักงานขับรถยนต์
นายสมชาย บุญเลี้ยง
คนงานประจำรถขยะ
นายเกียรติ หลายทอง
คนงานประจำรถขยะ
นายขวัญชัย พุ่มประเสริฐ
คนงานประจำรถขยะ
นายประพันธ์ ยิ้มวิไล
คนงานประจำรถขยะ
นายวีรชัย มาลิกุล
คนงานทั่วไป
นายศรณรงค์ ลิ้มฮะสูน
คนงานทั่วไป
น.ส.รำไพ รอดอารมณ์
คนงานทั่วไป