สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
ITA
แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การ ดำเนินการป้องกันการ
ทุจริต
รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  Q&A
  Facebook อบต.
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ
สายตรงสำนักงาน
ช่องทางการร้องเรียนงาน
บริหารทรัพย์ยากรบุคคล
 
 
 
 
 
 
นางสาวศิริเพ็ญ บวรกุลวัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)
094-4876593
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางมัฑณา ชัยชนะ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางอัจฉรา ประทุมวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายจักรพงษ์ พุทธสอน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ส.อ.ชัยวัฒน์ ศิริวัน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ว่าง
นิติกร
นายสถาพร กุลภา
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางขนิษฐา ศรีแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนพวรรณ โภคทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธัญญ์สรัณ อำสันเทียะ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวณัฏฐนันท์ น่วมรัสมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววราภรณ์ โตศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสิริกาญ ช่อผกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ว่าง
ผช.จนท.ธุรการ
นายวิโรจน์ สินกังวาน
ผช.จนท.ป้องกันฯ
นายประยูร วิญญูวิญ
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายประเสริฐ เคลือบสำราญ
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางอังกาบ สมใจ
ภารโรง
นายปฐม เซ็ทเจริญ
พนักงานขับรถยนต์
นายสมชาย บุญเลี้ยง
คนงานประจำรถขยะ
นายเกียรติ หลายทอง
คนงานประจำรถขยะ
นายประพันธ์ ยิ้มวิไล
คนงานประจำรถขยะ
นายศรณรงค์ ลิ้มฮะสูน
คนงานทั่วไป
น.ส.รำไพ รอดอารมณ์
คนงานทั่วไป