Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
นางสาวศิริเพ็ญ บวรกุลวัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)
094-4876593
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางมัฑณา ชัยชนะ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางอัจฉรา ประทุมวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายจักรพงษ์ พุทธสอน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ส.อ.ชัยวัฒน์ ศิริวัน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ว่าง
นิติกร
นายสถาพร กุลภา
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางขนิษฐา ศรีแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนพวรรณ โภคทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธัญญ์สรัณ อำสันเทียะ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวณัฏฐนันท์ น่วมรัสมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววราภรณ์ โตศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสิริกาญ ช่อผกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ว่าง
ผช.จนท.ธุรการ
นายวิโรจน์ สินกังวาน
ผช.จนท.ป้องกันฯ
นายประยูร วิญญูวิญ
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายประเสริฐ เคลือบสำราญ
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางอังกาบ สมใจ
ภารโรง
นายปฐม เซ็ทเจริญ
พนักงานขับรถยนต์
นายสมชาย บุญเลี้ยง
คนงานประจำรถขยะ
นายเกียรติ หลายทอง
คนงานประจำรถขยะ
นายประพันธ์ ยิ้มวิไล
คนงานประจำรถขยะ
นายศรณรงค์ ลิ้มฮะสูน
คนงานทั่วไป
น.ส.รำไพ รอดอารมณ์
คนงานทั่วไป