Username :
Password :
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
 
     
   
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 
www.banphocity.go.th

  ที่อยู่  เลขที่ 222  หมู่ 1  ตำบลบ้านโพธิ์  
อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24140
เบอร์โทรสำนักงาน  038-587308   แฟกซ์  038-587308 ต่อ 103
   
 
นายกเทศมนตรี นายประดิษฐ      โรจนพร 081-6868366
รองนายกเทศมนตรี
นายธนพล          สุยสำอางค์
082-4563288
รองนายกเทศมนตรี
นายไชยวัฒน์      ศรีวิไลสกุลวงศ์
081-9100491
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายประสม         แจ้งประจักษ์
081-9499796
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายจำเนียร         พลอยจั่น
086-3423494
ปลัดเทศบาล นายอภิเชษฐ์       โสทธิน 081-8650043
รองปลัดเทศบาล
นางลดาวัลย์        สงกรานต์
081-7210781
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพิเชฐ           สระอุบล
089-8333249
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายชูศักดิ์           คนใหญ่ 
084-6454591
ผู้อำนวยการกองคลัง นางพรทิพย์          แซ่ตั๊น 089-4071712