สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
ITA
แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การ ดำเนินการป้องกันการ
ทุจริต
รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  Q&A
  Facebook อบต.
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ
สายตรงสำนักงาน
ช่องทางการร้องเรียนงาน
บริหารทรัพย์ยากรบุคคล
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
 
     
   
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 
www.banphocity.go.th

  ที่อยู่  เลขที่ 222  หมู่ 1  ตำบลบ้านโพธิ์  
อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24140
เบอร์โทรสำนักงาน  038-587308   แฟกซ์  038-587308 ต่อ 103
   
 
นายกเทศมนตรี นายประดิษฐ      โรจนพร 081-6868366
รองนายกเทศมนตรี
นายธนพล          สุยสำอางค์
082-4563288
รองนายกเทศมนตรี
นายไชยวัฒน์      ศรีวิไลสกุลวงศ์
081-9100491
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายประสม         แจ้งประจักษ์
081-9499796
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายจำเนียร         พลอยจั่น
086-3423494
ปลัดเทศบาล นายอภิเชษฐ์       โสทธิน 081-8650043
รองปลัดเทศบาล
นางลดาวัลย์        สงกรานต์
081-7210781
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพิเชฐ           สระอุบล
089-8333249
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายชูศักดิ์           คนใหญ่ 
084-6454591
ผู้อำนวยการกองคลัง นางพรทิพย์          แซ่ตั๊น 089-4071712