สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
ITA
แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การ ดำเนินการป้องกันการ
ทุจริต
รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  Q&A
  Facebook อบต.
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ
สายตรงสำนักงาน
ช่องทางการร้องเรียนงาน
บริหารทรัพย์ยากรบุคคล
 
 
 
แผนพัฒนาสามปี
 
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 35 คน] เมื่อ 04 มิ.ย. 2561
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 32 คน] เมื่อ 08 มิ.ย. 2560
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 32 คน] เมื่อ 14 ส.ค. 2557
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 31 คน] เมื่อ 23 พ.ค. 2556
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 28 คน] เมื่อ 30 ส.ค. 2555
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 32 คน] เมื่อ 23 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : 1