Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
นายประดิษฐ โรจนพร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์
นายธนพล สุยสำอางค์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์
นายไชยวัฒน์ ศรีวิไลสกุลวงศ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์
นายจำเนียร พลอยจั่น
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายประสม แจ้งประจักษ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี