สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
ITA
แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การ ดำเนินการป้องกันการ
ทุจริต
รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  Q&A
  Facebook อบต.
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ
สายตรงสำนักงาน
ช่องทางการร้องเรียนงาน
บริหารทรัพย์ยากรบุคคล
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
    ประวัติความเป็นมา  ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต
   
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  มีเขตพื้นที่เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์  ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดฉะเชิงเทรา  ระยะทางห่างจากจังหวัด 14 กิโลเมตร ได้มีประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   

เมื่อวันที่  10  ธันวาคม  2499  มีพื้นที่ 1.25 ตารางกิโลเมตร  และต่อมาได้รับการ  เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลบ้านโพธิ์  เป็นเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก. วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2542  

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  25  พฤษภาคม  2542  และ กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์  ยุบรวมกับเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาทั่วไป  เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 102  ลงวันที่ 15  กันยายน  2547   มีพื้นที่ทั้งหมด 7.17  ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง  ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับตำบลท่าพลับ
ทิศใต้ ติดกับตำบลคลองบ้านโพธิ์
ทิศตะวันออก ติดกับตำบลหนองตีนนก และตำบลหนองบัว
ทิศตะวันตก ติดกับแม่น้ำบางปะกง และตำบลสนามจันทร์