Username :
Password :
 
 
 
 
 
   
 

การคมนาคมขนส่ง
-    เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  มีถนนหลวงสาย 3122  สายบ้านโพธิ์ – ดอนสีนนท์  เป็นถนนสายหลักของชุมชน โดยมีสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงของ   ทางหลวงชนบท ข้างที่ว่าการอำเภอ เชื่อมต่อถนนสาย  บ้านโพธิ์ – วัดหัวเนิน ของกรมทางหลวงชนบทไปยังถนนทางหลวงฉะเชิงเทรา – บางปะกงซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาล  ทำให้สะดวกในการคมนาคมสัญจรไปมา
-    นอกจากนี้ ยังมีถนนสายย่อยในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในเขตเทศบาล 1 สาย   ถนนลาดยางสายอำเภอบ้านโพธิ์-คลองยายคำ  ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจากอำเภอบ้านโพธิ์ ผ่านพื้นที่หมู่ 1,2 ไปถึงอำเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี  และถนน ค.ส.ล.ของเทศบาลอีกหลายสายนับว่าให้ความสะดวกทั่วถึง ในการสัญจรไปมาทั้งในเขตและติดต่อตำบลหมู่บ้านใกล้เคียง 
-    การขนส่งทางบก มีบริษัทบ้านโพธิ์ขนส่ง จำกัด ให้บริการรถยนต์ โดยสารประจำทางวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา – อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผ่านเข้ามาในชุมชนเทศบาล 

การไฟฟ้า 
การไฟฟ้าอยู่ในเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอบางปะกง ปัจจุบันประชาชนในเขตเทศบาล มีไฟฟ้าและระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ครอบคลุมทั่วพื้นที่

การประปา 
-    เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  มีกิจการประปาเป็นของตนเอง อาศัยแหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำบางปะกง ผลิตน้ำประปาโดยมีสระกักเก็บน้ำดิบเนื้อที่ 12 ไร่ สามารถผลิตน้ำประปาผ่านระบบถังกรองและ  หอถังสูง    ได้ประมาณ 35 ลบ.ม. / ต่อชั่วโมง ปัจจุบันมีผู้ใช้น้ำ  613  ครัวเรือน (ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2554 ) แต่เทศบาลยังให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในเขตไม่พอเพียงกับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในฤดูแล้ง น้ำดิบในแม่น้ำจะเค็ม  น้ำที่กักเก็บไว้ไม่พอเพียง  ทำให้ต้องเปิดปิดการจ่ายน้ำตามเวลาที่กำหนด
 
การโทรคมนาคม 
-    สื่อที่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ดำเนินการเอง เสียงตามสาย (ชนิดไร้สาย) ส่งสัญญาณครอบคลุมภายในชุมชน 1 และ 2 และเทศบาลฯ ได้ดำเนินการขยายเขตติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย จำนวน 39 ชุดและจะเพิ่มเป็น 49 ชุดภายในปี 2554 เพื่อให้ครอบคลุมพิ้นที่ภายในเขตเทศบาลตำบล บ้นโพธิ์

การใช้ที่ดิน 
-     ที่ดินเป็นทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดและมีคุณค่าอย่างมาก  ทั้งในเรื่องของปัจจัยการผลิต และในเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อการดำรงชีพของมนุษยชาติ ดังนั้นหากที่ดินมีการนำไปใช้ประโยชน์ให้ ถูกต้องและเหมาะสม ย่อมจะอำนวยผลต่อการพัฒนาในด้าน   ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการใช้ที่ดินในเมืองย่อมแตกต่างไปจากชนบท ที่ดินส่วนใหญ่มักใช้เพื่อการอยู่อาศัย การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  และการพาณิชยกรรม
-     การใช้ที่ดินในเขตเมือง ส่วนใหญ่มักกำหนดประเภทการใช้ที่ดินไว้ 3 ประเภท คือ
-     บริเวณที่ดินเพื่อการขยายตัวของเมืองในด้านที่อยู่อาศัย
-     บริเวณที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
-     บริเวณที่ดินเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดินของเมือง