สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
ITA
แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การ ดำเนินการป้องกันการ
ทุจริต
รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  Q&A
  Facebook อบต.
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ
สายตรงสำนักงาน
ช่องทางการร้องเรียนงาน
บริหารทรัพย์ยากรบุคคล
 
 
 
 
   
   
ประชากร  (ข้อมูล  ณ เดือนมกราคม 2554 )
        จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  ประกอบด้วย 
ลำดับที่
ชุมชน
ชื่อชุมชน
จำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือน
ประธานชุมชน
1
1
หัวทด
710
257
นางกาญจนา  คำดี
2
2
หัวสวน
312
116
นายสมเจตน์  วัฒนกุล
3
3
ชลประทาน
379
166
นายฉงน  ทองคำ
4
4
บ้านคลองชวดแค
361
84
นายสมหมาย  รุ่งเรืองพานิช
5
5
บ้านตลาดทด
239
57
นายอนิรุทธ์  เจริญช่าง
6
6
หนองสามพระยา
784
324
นายประพันธ์  ทัศละมัย
รวม


2,785

1,004kosumosu_2การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
การศึกษา
ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ มีสถานศึกษาในสังกัดต่างๆ ดังนี้
    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    - โรงเรียนวัดสนามจันทร์
    - โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์
    สังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโพธิ์
kosumosu_2ศาสนา
    ประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  ร้อยละ  100  นับถือศาสนาพุทธ  และมีวัด  จำนวน  1  วัด  คือวัดสนามจันทร์ 

kosumosu_2ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
    ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  (เรียงตามลำดับความสำคัญ จากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด)
    ประเพณีวันสงกรานต์  ประมาณเดือนเมษายน
-    กิจกรรมสังเขป จัดพิธีสรงน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและการเล่นพื้นบ้าน
    ประเพณีวันลอยกระทง  ประมาณเดือนพฤศจิกายน
-    กิจกรรมสังเขป  จัดงานประกวดกระทง  ประกวดนางนพมาศ
    ประเพณีวันขึ้นปีใหม่  ประมาณเดือนมกราคม
-    กิจกรรมสังเขป  จัดทำพิธีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
    ประเพณีการจัดงานวันเทศบาล  ประจำเดือนเมษายน
-    กิจกรรมสังเขป  จัดพิธีการทำบุญตักบาตร  และจัดกิจกรรมอื่น ๆ
    ประเพณีวันวิสาขบูชา  ประมาณเดือนพฤษภาคม
-    กิจกรรมสังเขป  จัดพิธีการทำบุญตักบาตร  และมีการเวียนเทียนที่วัดในตอนกลางคืน
    ประเพณีวันเข้าพรรษา  ประมาณเดือนกรกฎาคม
-    กิจกรรมสังเขป  จัดพิธีแห่เทียนเข้าพรรษาและจัดพิธีการทำบุญตักบาตร
    ประเพณีวันออกพรรษา  ประมาณเดือนตุลาคม
-    กิจกรรมสังเขป  จัดพิธีการทำบุญตักบาตรเทโว
    งานต้อนรับขบวนแห่หลวงพ่อพุทธโสธรกลางน้ำ
-    กิจกรรมสังเขป  จัดขบวนต้อนรับ และปิดทองหลวงพ่อพุทธโสธรในเรือ
    การจัดงานประจำปีเจ้าพ่อโหรา
-    กิจกรรมสังเขป  จัดพิธีไหว้เจ้าพ่อ และมีมหกรรมสมโภช 2 คืน
    งานประจำปีวัดสนามจันทร์ 
-    กิจกรรมสังเขป  จัดแสดงการละเล่นและแสดงมหรสพ 
kosumosu_2กีฬา  นันทนาการ / พักผ่อน 
-    ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  และนันทนาการต่างๆ ดังนี้
    1.   สนามฟุตบอล  จำนวน  2  แห่ง  ได้แก่
-    โรงเรียนวัดสนามจันทร์
-    โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์
    2.   สนามบาสเก็ตบอล  จำนวน  4  แห่ง  ได้แก่
-    โรงเรียนวัดสนามจันทร์
-    โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์
-    ที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์
-    โรงพยาบาลบ้านโพธิ์
    3.   สนามตระกร้อ  จำนวน  4  แห่ง  ได้แก่
-    โรงเรียนวัดสนามจันทร์
-    โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์
-    ที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์
-    โรงพยาบาลบ้านโพธิ์
    4.   ห้องสมุดประชาชน  จำนวน  1  แห่ง  ได้แก่
-    ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโพธิ์
    5.   สวนสาธารณะ / สุขภาพ  จำนวน  2  แห่ง  ได้แก่
-    ที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์
-    โรงพยาบาลบ้านโพธิ์
    6.   สนามเด็กเล่น  จำนวน  2  แห่ง ได้แก่
-    โรงเรียนวัดสนามจันทร์
-    ที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์
kosumosu_2สาธารณสุข
โรงพยาบาล / สถานพยาบาลในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข    จำนวน   1   แห่ง  ได้แก่
โรงพยาบาลบ้านโพธิ์   เตียงคนไข้  จำนวน  50  เตียง
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  จำนวน  3 แห่ง
คลินิกเอกชน   จำนวน  1  แห่ง

kosumosu_2การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-    สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี  พ.ศ. 2552   ที่ออกปฏิบัติงานดับเพลิงจำนวน 20  ครั้ง
-    รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน แยกเป็น(แยกตามขนาดจุน้ำ)จุน้ำได้ 8,000 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2534  ราคา 1,297,770   บาท
-    รถบรรทุกน้ำ  จำนวน  1  คัน  แยกเป็น  (แยกเป็นขนาดจุน้ำ) จุน้ำได้   12,000   ลบ.ม.  ซื้อเมื่อ พ.ศ.   2545   ราคา   1,995,000   บาท
-    เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม  จำนวน  3  เครื่อง
-    พนักงานดับเพลิง  จำนวน  5  คน
-     อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน  20  คน
-     การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย  ปี 2552  จำนวน  6  ครั้ง
kosumosu_2สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
-    ภูมิอากาศ
-    อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  34   องศาเซลเซียส  ต่ำสุดเฉลี่ย   26   องศาเซลเซียส
-    แหล่งน้ำ
-    คลอง  ลำธาร  ห้วย  จำนวน  8  แห่ง  ดังนี้
        1.    คลองหลอดตาอู๋
        2.    คลองชวดแค
        3.    คลองตาโต
        4.    คลองหลอดยอ
        5.    คลองตาแดง
        6.    คลองบ้านโพธิ์
        7.    คลองนาล่าง
        8.    คลองสนามจันทร์
-    ขยะ
-    1. รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม 2  คัน แยกเป็น(แยกตามขนาดความจุขยะ)
        ก. รถยนต์คันที่  1  รถเก็บขนขยะ  ขนาดความจุ  4  ลบ.หลา ซื้อเมื่อ   พ.ศ.  2534  
        ข. รถยนต์คันที่  2  รถเก็บขนขยะ  ขนาดความจุ  15  ลบ.หลา ซื้อเมื่อ   พ.ศ.  2542  
-    2. ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้    เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้จ้างเหมาเอกชนจัดการฝังกลบขยะมูลฝอย โดยเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  จ่ายค่าจ้างเหมาเอกชนในการจัดการฝังกลบ ขยะมูลฝอยเป็นเงิน  35,000 บาทต่อเดือน

kosumosu_2การเมืองการบริหาร 
-    การบริหาร
    องค์ประกอบในการบริหารงานของเทศบาล  มีดังนี้
-    คณะผู้บริหารเทศบาล  จำนวน      5   คน
-    สมาชิกสภาเทศบาล    จำนวน    12   คน