Username :
Password :
 
 
 
 
   

ปัจจุบันฐานะทางเศรษฐกิจของคนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างดี เนื่องจากราคาที่ดินสูงขึ้น และการปรับเปลี่ยนอาชีพ

จากการทำนามาทำการเพาะเลี้ยงกุ้งและปลา ซึ่งทำให้มีรายได้ดีกว่าเดิมประกอบกับการใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีโรง

งานขนาดใหญ่เกิดขึ้นในเขตอำเภอบ้านโพธิ์ประมาณ 35 โรง ทำให้มีรายได้สูงขึ้น ลดปัญหาการว่างงานที่มีอยู่เดิม

การเกษตรกรรม
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักโดยทำการ เพาะปลูกพืชสวน เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ปลา มี

ร้านค้าขาย 43 ร้านค้า และมีร้านอาหาร จำนวน 11 ร้านค้าโดยขายสินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้างและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร

และยาเพื่อการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

การอุตสาหกรรม
การประกอบอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ไม่มี ส่วนใหญ่การประกอบอุตสาหกรรมเช่นโรงงานจะอยู่นอกเขตเทศบาล

การพาณิชยกรรมและการบริการ
- ประเภทและจำนวนสถานประกอบการด้านพาณิชยกรรมและบริการ เช่น
1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม ร้านค้าทั่วไป
2) สถานประกอบการเทศพาณิชย์
- สถานประกอบการเทศพาณิชย์ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ไม่มี
3) สถานประกอบการด้านบริการ
- ธนาคาร จำนวน 2 แห่ง และสหกรณ์ 1 แห่ง
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( สาขา ) 1 แห่ง
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( สาขา ) จำนวน 1 แห่ง
- สหกรณ์การเกษตรบ้านโพธิ์ จำกัด จำนวน 1 แห่ง

การท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ มีวัดสนามจันทร์ ซึ่งมีโบราณสถาน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นที่ดึงดูดประชาชนให้มาเที่ยวชม เยี่ยมชม

และสักการบูชา ทำให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว ประชาชนก็จะมีรายได้จากการขายของให้กับผู้มาเยี่ยมชมสักการบูชา และใน

อนาคตอันใกล้นี้ จะมีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

การปศุสัตว์
การประกอบปศุสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จะเป็นการเลี้ยงกุ้งและเลี้ยงสัตว์