Username :
Password :
 
 
 
 
  
 
    เขตการปกครองและการบริหาร

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์มีเขตพื้นที่ครอบคลุม 4 หมู่บ้าน 6 ชุมชน ประกอบด้วย 

- ชุมชน  1  หัวทด
- ชุมชน  2  หัวสวน
- ชุมชน  3  ชลประทาน
- ชุมชน  4  บ้านคลองชวดแค
- ชุมชน  5  บ้านตลาดทด
- ชุมชน  6  หนองสามพระยา 

ลักษณะภูมิประเทศ
       เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ  มีแม่น้ำบางปะกงไหลผ่านด้านทิศตะวันตก มีลำคลอง 8 แห่ง คือ คลองหลอดตาอู๋, คลองชวดแค, คลองตาโต, คลองหลอดยอ, คลองตาแดง, คลองบ้านโพธิ์, คลองนาล่าง และคลองสนามจันทร์  ไหลผ่านพื้นที่ลงสู่แม่น้ำบางปะกง อยู่ในพื้นที่โคงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา

ลักษณะภูมิอากาศ

       เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์อยู่ในเขตมรสุม ได้รับอิทธิพลจากลมทะเลประจำถิ่น ภาคตะวันออกของประเทศ ในฤดูร้อนอากาศร้อนจัด ในฤดูฝนมีฝนตกชุก ปริมาณน้ำฝนวัดได้เฉลี่ย 1,156.2 มิลเมตร/ปี ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี อยู่ระหว่าง 26.9-32 องศาเซลเซียส

การตั้งถิ่นฐานและการประกอบอาชีพของประชากร

       ประชากรส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประกอบอาชีพค้าขายและเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แต่เนื่องจากน้ำในแม่น้ำบางปะกง มีความเค็มนานถึง ปีละ 6 - 8 เดือน ทำให้ดินมีสภาพเค็มและเป็นกรด ขาดความสมบูรณ์ในการทำนา ทำสวนและปลูกพืชไร่อย่างอื่น รวมทั้งน้ำในดินมีความเค็มสูง